چله گشایش (چله هفت شرف)

ابطال طلسمات و گشایش در امور

دکتر ابوطالب برازنده 5.0 (1 رای) اسفند 8, 1401 پرفروش

حتما با دقت مطالعه شود

مشخصات چله
تعیین زمان شروع چله گشایش
برنامه غذایی چله
تلفظ و دیکته اسامی
ارسال تصویر شناسنامه
نحوه دراز کشیدن حین مراقبه

تاثیرات: محافظت از ابعاد فیزیکی و متافیزیکی و جذب فراوانی رزق و روزی

23:00

برنامه زمانبدی هفته اول
مراقبه اسم اعظم فرد 23:00

تاثیرات: موفقیت و پیشرفت معنوی و فراوانی صلح و آشتی

23:00

تکنیک دوم: مراقبه اسم اعظم جبار 23:00

تاثیرات: بهبود نظم و ترتیب و کمک در کلیه امور مربوط به کودکان و نوجوانان

23:00

تکنیک سوم: مراقبه با اسم اعظم شکور 23:00

تاثیرات: بر تحصیل و تدریس و افراد مشغول به این امور و موفقیت و پیشرفت علمی

23:00

تکنیک چهارم: مراقبه با اسم اعظم ثابت 23:00

تاثیرات: بهبود امور مادی و مالی و فراوانی پول و امکانات

23:00

تکنیک پنجم: مراقبه با اسم اعظم ظهیر 23:00

تاثیرات: ایجاد و یا بهبود روابط عاطفی،ازدواج،عشق،زیبایی

23:00

تکنیک ششم: مراقبه با اسم اعظم خبیر 23:00

تاثیرات: کمک در امور سخت و دشوار و تقویت صبر و شکیبایی

23:00

تکنیک هفتم: مراقبه با اسم اعظم زکی 23:00

ارتباط با روکیل(ابرفرشته شرف شمس) برای درخواست های مربوط به شرف شمس

21:45

برنامه زمانبدی هفته دوم
تکنیک هشتم: مراقبه با ابرفرشته روکیل 21:45

ارتباط با گابریل(ابرفرشته شرف قمر) برای درخواست های مربوط به شرف قمر

21:55

تکنیک نهم: مراقبه با ابرفرشته گابریل 21:55

ارتباط با سمسامیل(ابرفرشته شرف مریخ) برای درخواست های مربوط به شرف مریخ

21:42

تکنیک دهم: مراقبه با ابرفرشته سمسامیل 21:42

ارتباط با میکائیل(ابرفرشته شرف عطارد) برای درخواست های مربوط به شرف عطارد

21:45

تکنیک یازدهم: مراقبه با ابرفرشته میکائیل 21:45

ارتباط با صارفیل(ابرفرشته شرف مشتری) برای درخواست های مربوط به شرف مشتری

21:36

تکنیک دوازدهم: مراقبه با ابرفرشته صارفیل 21:36

ارتباط با آنیل(ابرفرشته شرف زهره یا ونوس) برای درخواست های مربوط به شرف زهره یا ونوس

21:21

تکنیک سیزدهم: مراقبه با ابرفرشته آنیل 21:21

ارتباط با آنیل(ابرفرشته شرف زحل) برای درخواست های مربوط به شرف زحل

21:23

تکنیک چهاردهم: مراقبه با ابرفرشته کاسفیل 21:23

اسم طاهاطیل فهطبطیل/اسم قدرت شرف شمس

21:06

برنامه زمانبدی هفته سوم
تکنیک پانزدهم: مراقبه با فهطبطیل 21:06
تلفظ اسامی قدرت

اسم طاهاطیل لخهططیل/اسم قدرت شرف قمر

21:01

تکنیک شانزدهم: مراقبه با لخهططیل 21:01

اسم طاهاطیل قهطیطیل/اسم قدرت شرف مریخ

21:03

تکنیک هفدهم: مراقبه با قهطیطیل 21:03

اسم طاهاطیل جهلططیل/اسم قدرت شرف عطارد

21:00

تکنیک هجدهم: مراقبه با جهلططیل 21:00

اسم طاهاطیل مهطهطیل/اسم قدرت شرف مشتری

21:00

تکنیک نوزدهم: مراقبه با مهطهطیل 21:00

اسم طاهاطیل نههططیل/اسم قدرت شرف زهره(ونوس)

21:00

تکنیک بیستم: مراقبه با نههططیل 21:00

اسم طاهاطیل للطهطیل/اسم قدرت شرف زحل

21:19

تکنیک بیست و یکم: مراقبه با للطهطیل 21:19

درخواست از فرشتگان شرف شمس

27:00

برنامه زمانبدی هفته چهارم
تکنیک بیست و دوم: درخواست از فرشتگان شرف شمس 27:00

درخواست از فرشتگان شرف قمر

27:00

تکنیک بیست و سوم: درخواست از فرشتگان شرف قمر 27:00

درخواست از فرشتگان شرف مریخ

27:00

تکنیک بیست و چهارم: درخواست از فرشتگان شرف مریخ 27:00

درخواست از فرشتگان شرف عطارد

27:00

تکنیک بیست و پنجم: درخواست از فرشتگان شرف عطارد 27:00

درخواست از فرشتگان شرف مشتری

27:00

تکنیک بیست و ششم: درخواست از فرشتگان شرف مشتری 27:00

درخواست از فرشتگان شرف زهره(ونوس)

27:00

تکنیک بیست و هفتم: درخواست از فرشتگان شرف زهره 27:00

درخواست از فرشتگان شرف زحل

27:00

تکنیک بیست و هشتم: درخواست از فرشتگان شرف زحل 27:00

لطفا فایلهای این بخش را با دقت مطالعه بفرمایید

برنامه زمانبندی هفته پنجم
ارسال تصویر شناسنامه
نکته مهم
تصویر نمونه نخ با هفت گره، برای کمک به تصویر سازی ذهنی در مراقبه های گشایش

مراقبه گشایش شرف شمس

27:00

تکنیک بیست و نهم: مراقبه گشایش شرف شمس 27:00

مراقبه گشایش شرف قمر

27:00

تکنیک سی ام: مراقبه گشایش شرف قمر 27:00

مراقبه گشایش شرف مریخ

27:00

تکنیک سی و یکم: مراقبه گشایش شرف مریخ 27:00

مراقبه گشایش شرف عطارد

27:00

تکنیک سی و دوم: مراقبه گشایش شرف عطارد 27:00

مراقبه گشایش شرف مشتری

27:00

تکنیک سی و سوم: مراقبه گشایش شرف مشتری 27:00

مراقبه گشایش شرف زهره(ونوس)

27:00

تکنیک سی و چهارم: مراقبه گشایش شرف زهره 27:00

مراقبه گشایش شرف زحل

27:00

تکنیک سی و پنجم: مراقبه گشایش شرف زحل 27:00

️تکرار مراقبه اسم اعظم شرف شمس (فرد)

23:00

تکنیک سی و ششم: مراقبه با اسم اعظم فرد 23:00

تکرار مراقبه با ابرفرشته شرف شمس (روکیل)

21:45

تکنیک سی و هفتم: مراقبه با روکیل مقرب 21:45

تکرار مراقبه اسم طاهاطیل شرف شمس (فهطبطیل)

21:06

تکنیک سی و هشتم: مراقبه با فهطبطیل 21:06

تکرار مراقبه درخواست از فرشتگان شرف شمس

27:00

تکنیک سی و نهم: درخواست از فرشتگان شرف شمس 27:00

تکرار مراقبه گشایش شرف شمس

27:00

تکنیک چهلم: مراقبه گشایش شرف شمس 27:00

توضیحات

گاهی اوقات در زندگی هر چه تلاش می کنید به نتیجه دلخواه نمی رسید و یا حتی ممکن است نتیجه عکس هم بدهد! گاهی همه موارد و شرایطی که لازمه موفقیت است را در نظر گرفته و انجام داده اید ولی به طرز عجیبی به بن بست می رسید! انگار گره ای در کارتان است که نمی دانید از کجا آمده و چگونه برطرف می شود. مدام از خود می پرسید “دیگر چه کاری باید بکنم که به نتیجه برسم؟؟” ولی این گره دست از سر شما برنمی دارد و شما عاجز و مستاصل شده اید؛ ازدواج تان درست پیش نمی رود، حتی یک مورد ازدواجی هم ندارید، نسبت به تلاشی که می کنید درآمد مناسبی ندارید، مدام با دیگران دعوا دارید، مدام ناخوش احوالید، اتفاق های عجیب و غیر منتظره برایتان می افتد، و مثال هایی دیگر… در واقع دلیل فیزیکی خاصی برای گره تان پیدا نمی کنید.

چله گشایش یا چله هفت شرف، چله ایست کاملا تخصصی با هدف از بین بردن گره ها و گشایش در امور. گره هایی که احتمال بسیار زیاد به دلیل وجود طلسم و بستگی در کار و زندگی تان باشد. در چله گشایش (چله هفت شرف) با کمک گرفتن از اسامی اعظم خدواند، درخواست از فرشتگان هفت شرف، درخواست از اسامی قدرت هفت شرف و … می توانید گشایشی در زندگی تان ایجاد کنید.

چله گشایش (چله هفت شرف) چهل روز مراقبه است که می بایست حتما منظم و مستمر انجام بشود.

 

یادآوری های مهم

چله ها را می توانید بصورت فردی یا گروهی انجام دهید. زمانهایی در صفحات شبکه های اجتماعی مرتبط با متاشاپ برای انجام چله ها بصورت گروهی اطلاع رسانی می شود.

🌺مکان انجام مراقبه:

👈مراقبه های این چله در هر مکانی قابل انجام است ولی…
👈…ولی لازم است مکان دارای این ویژگی ها باشد: ساکت، خلوت، بدون هرگونه عامل مزاحم، دمای متعادل، بدون نور (تاریک) یا با حداقل نور، فاقد بوی بد، ترجیحا دارای بوی خوش و…
👈مراقبه ها را در حالت نشسته یا دراز کش می توانید گوش دهید
👈بهترین مکان، اتاق خواب و تخت خوابتان است
❎در هر صورت، هنگام مراقبه تمام قسمتهای بدن راحت و وانهاده باشد و هیچ قسمتی از بدن (بویژه عضلات) تحت فشار ویا انقباض نباشد

 

🌺یادآوری های مهم:

❌این مراقبه ها را به هیچ عنوان در حین رانندگی گوش ندهید چون به شدت خواب آور است
❌استفاده از این مراقبه ها برای کسانی که سابقه بیماری های اعصاب و روان دارند، به هیچ عنوان توصیه نمی شود و ممکن است برایشان خطرناک باشد
❌درصورتیکه در حین مراقبه به خواب خوش فرو روید (که احتمال آن زیاد است)، هیچ اشکالی ندارد
❌بعد از پایان مراقبه به هیچ عنوان یکدفعه بلند نشوید چون احتمال سرگیجه و زمین خوردن وجود دارد

 

 

2 دیدگاه برای چله گشایش (چله هفت شرف)

 1. armin444 دانشجو

  به نام پدر آسمانی
  با درود بر استاد و پدر معنوی ام جناب برازنده،من از اواخر دهه هشتاد اوایل فعالیت رادیومتا جذب شدم تا امروز، چند ماه پیش این چله مقدس را شروع کردم، خداوند خود شاهد است وقتی چله روز 40را گذراند من گریه میکردم ، دلم برای خداوند جان تنگ شده بود، یک آدم دیگری شدم، یا این چله زندگی شما زیر و رو میشود، فقط توضیحات استاد را با دقت بخوانید ، بخصوص در مورد روزهای قمر در عقرب با چند جلسه نباید باهم در یک روز باشد ، با دقت روز شروع را انتخاب کنید که در آن هفته مهم به قمر در عقرب برخورد نکنید، هر فردی این چله آسمانی را شروع کرد به او تبریک میگویم، راز خداوند و خودشناسی را حس میکنید،و دیگر ترس از نداشتن ها ندارید، ببینید ناخواسته نوشتم هر فردی این چله آسمانی را شروع کرد،،، مراقبه اول با یا فرد مقرب بوده که مقام بسیار والایی دارد، فقط از آدمین یا مسئول سایت یک درخواست دارم، من از تلگرام به همراه پلاک خریداری کردم ،ولی در لیست خریداری آن نیست ، ممنون میشم رسیدگی بفرمایید تا در سایت دانلود کنم مثل یک آرشیو داشته باشم، یک دنیا ممنون، دوستان گرامی خیلی زود دیر میشود ، زندگیتون فرشته بارون

  دی 29, 1400 - 11:19 ب.ظ
  • دکتر عرفان مدیر

   سلام و سپاس
   دوره ها و چله هایی که قبل از راه اندازی سایت از طریق تلگرام خریداری شده در پنل شما در سایت موجود نیست.
   در صورت لزوم در این خصوص به پشتیبانی سایت تیکت ارسال کنید تا مورد بررسی و در پنل شما اعمال گردد

   دی 30, 1400 - 0:26 ق.ظ
   • ArminY444 دانشجو

    به نام پدر آسمانی
    با درود فراوان, ببخشید من تیکت چی چیزی را باید بفرستم،رسید پرداخت ، سفارش پست موجود می باشد، ادمین ها هم شاهد هستند

    بهمن 19, 1400 - 2:53 ب.ظ
   • ArminY444 دانشجو

    به نام پدر آسمانی
    با درود فراوان خدمت مدیر محترم دکتر عرفان ، و درود فراوان خدمت پدر معنوی ام استاد برازنده عزیزم، جناب دکتر بنده مشخصاتی که فرمودید به ادمین آموزشگاه متاشاپ فرستادم، مدارک و شماره پست از شیراز به محل سکونت من اهواز را دادم خدمتشون ، رسید پرداخت و خرید از فروشگاه را فرستادم، و خرید چند ماه پیش بود که شامل:
    ۱-پلاک متاترون مقرب و ۷ شرف ونوس که دور پلاک می باشد.
    ۲-پلاک ۷ شرف شمس.
    ۳-پلاک ۷ شرف مشتری
    ۴- همراه با چله گشایش ۷ شرف.
    ۵-آویز گردنی هرمی شکل، هفت رنگ (سنگ) .
    ۶-دستبند سنگ های چاکرا ها ،سنگ های گرد ، که کلا ۲۱ سنگ دارد هفت سنگ چاکرا وسط و دو ردیف سنگ سیاه آتشفشانی فکر کنم در لیست هست ، الان حضور ذهن ندارم،
    حتی موجود است با جعبه مخصوص فروشگاه، هر پلاک هم شماره دارد، فتوکپی شناسنامه هم فرستادم برای پلاک های مقدس، از خرید هایم هم یک عدد خرید کرده ام، العان من راحت می توانستم از این برنامه مثل آرشیو ، کتابخانه ، رجوع کنم، هیچ چیزی معلوم نیست ، شاید فردا روزی کلا فیسبوک در ایران محو شد، و من دسترسی دیگر ندارم، اگر لازم بود رسید پرداخت و شماره پلاک ها که فردی هست بفرستم خدمت شما، ادمین محترم قرار بود به من خبر بدهند ولی شاید گرفتار هستند، گفتم به شما بگویم چون به هیچ فردی دسترسی ندارم، اگر خرید من ثبت شود بخصوص این چله آسمانی یک دنیا سپاسگزار و برای شما دعاگو خواهم بود، اگر لازم بود برنامه را براتون بفرستم، ولی کارما دارد، عکس بگیرم ،نمیدانم هر دستوری بفرمایید در خدمت هستم تا باور کنید من حقیقت را گفتم ، اگر کمکم کنید یک عیدی آسمانی به من دادید، پدر آسمانی عیدی دل شما را بدهد، در پناه پدر پسر روح‌القدس و مادر مریم مقدس باشید، در نام عیسی مسیح ، هللویاه

    اسفند 23, 1400 - 0:00 ق.ظ
    • دکتر عرفان مدیر

     سلام و سپاس
     متاسفانه فعلا امکان دورهایی که قبلا خریداری شده در سایت نیست.
     این موارد را لطفا از طریق ارسال تیکت به پشتیبانی سایت پیگیری نمایید
     موفق باشید.

     اسفند 24, 1400 - 11:42 ق.ظ
 2. MichaelY444 دانشجو امتیاز 5 از 5

  به نام پدر آسمانی
  درود بر خانواده رایو متا و درود بی کران بر پدر معنوی ام استاد دکتر برازنده عزیز،
  عزیزان یک خواهش داشتم در این چله خاص و با شکوه که استاد چله همگانی اعلام فرمودند و از دیروز افزار شده ، شماره دو برای امروز یعنی هفته اول دومین مراقبه یا جبار02 جهت دانلود کامل و نصفه دانلود میشود، ممنون میشم پیگیری بفرمایید، زندگیتون فرشته بارون، و جا دارد از آدمین های عزیز هم تشکر کنم ، بخصوص آدمین رایومتا444 و آدمین آموزشگاه متاشاپ ، در پناه پدر پسر روح‌القدس و مادر مریم مقدس باشید آمین، در نام عیسی مسیح، با احترام آرمین یزدانی(MICHAEL)

  اردیبهشت 5, 1401 - 8:49 ب.ظ
قوانین ثبت دیدگاه
 • دیدگها های نامرتبط با دوره تایید نخواهد شد.
 • از نوشتن نظرات تکراری خودداری فرمایید.
 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهد شد.
دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

سبد خرید
Subtotal 0 تومان