دوره هفت عالم، هفت کالبد

شناخت مبسوط عوالم و کالبدها

دکتر عرفان 0 (0 رای) اردیبهشت 28, 1402 پرفروش

توصیه می شود ابتدا سمینار عمومی و رایگان هفت عالم را گوش بفرمایید.

توصیه می شود ابتدا سمینار عمومی و رایگان هفت کالبد را گوش بفرمایید.

مقدمات دوره

1:30:01

جلسه اول: مبحث تئوری 46:08
جلسه اول: مراقبه 24:00
جلسه اول: مبحث تئوری 19:53

عالم ناسوت

1:37:16

جلسه دوم: مبحث تئوری 48:04
جلسه دوم: مراقبه 23:10
جلسه دوم: مبحث تئوری 26:02

عالم ملکوت

1:36:01

جلسه سوم: مبحث تئوری 47:50
جلسه سوم: مراقبه 23:24
جلسه سوم: مبحث تئوری 24:47

عالم جبروت

1:18:05

جلسه چهارم: مبحث تئوری 43:18
جلسه چهارم: مراقبه 25:00
جلسه چهارم: مبحث تئوری 9:47

عالم لاهوت

1:26:47

جلسه پنجم: مبحث تئوری 43:12
جلسه پنجم: مراقبه 30:00
جلسه پنجم: مبحث تئوری 13:35

مشکلات اقتصادی

1:34:58

جلسه ششم: مبحث تئوری 52:52
جلسه ششم: مراقبه 27:28
جلسه ششم: مبحث تئوری 14:38

عالم آینه ها

1:33:44

جلسه هفتم: مبحث تئوری 56:42
جلسه هفتم: مراقبه 28:28
جلسه هفتم: مبحث تئوری 8:34
تصویر اول
تصویر دوم

دیدگاه مولانا/مثال جنین

1:33:37

جلسه هشتم: مبحث تئوری 53:41
جلسه هشتم: مراقبه 25:57
جلسه هشتم: مبحث تئوری 13:59

ارتباط با ملکوت در خواب

1:26:13

جلسه نهم: مبحث تئوری 41:19
جلسه نهم: مراقبه 31:31
جلسه نهم: مبحث تئوری 13:23

انطباق عوالم هفت گانه و چهارگانه

1:40:22

جلسه دهم: مبحث تئوری 56:37
جلسه دهم: مراقبه 25:57
جلسه دهم: مبحث تئوری 17:48

مقایسه عوالم و نتایج کاربردی

1:39:40

جلسه یازدهم: مبحث تئوری 53:36
جلسه سیزدهم: مراقبه 29:35
جلسه یازدهم: مبحث تئوری 16:29

عوالم از دیدگاه مولانا(مثال کف و دریا)

1:17:17

جلسه دوازدهم: مبحث تئوری 51:50
جلسه دوازدهم: مراقبه 23:35
جلسه دوازدهم: مبحث تئوری 1:52

خطبه اشباح/غزل سعدی و شهریار

1:34:00

جلسه سیزدهم: مبحث تئوری 54:05
جلسه سیزدهم: مراقبه 30:00
جلسه سیزدهم: مبحث تئوری 9:55

خطبه اشباح/غزل مهر خوبان

1:33:02

جلسه چهاردهم: مبحث تئوری 52:12
جلسه چهاردهم: مراقبه 30:10
جلسه چهاردهم: مبحث تئوری 10:40

خطبه اشباح/تا کی به تمنای وصال تو یگانه

1:28:19

جلسه پانزدهم: مبحث تئوری 37:30
جلسه پانزدهم: مراقبه 32:00
جلسه پانزدهم: مبحث تئوری 18:49

خطبه اشباح/نور و صوت فرشتگان

1:28:23

جلسه شانزدهم: مبحث تئوری 40:34
جلسه شانزدهم: مراقبه 29:50
جلسه شانزدهم: مبحث تئوری 17:59

خطبه اشباح/شناخت فرشتگان

1:18:57

جلسه هفدهم: مبحث تئوری 49:34
جلسه هفدهم: مراقبه 29:23

خطبه اشباح/شناخت فرشتگان

1:24:19

جلسه هجدهم: مبحث تئوری 42:09
جلسه هجدهم: مراقبه 29:43
جلسه هجدهم: مبحث تئوری 13:27

راهکار مولانا برای عبور از عوالم/بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید

1:26:06

جلسه نوزدهم: مبحث تئوری 48:20
جلسه نوزدهم: مراقبه 29:49
جلسه نوزدهم: مبحث تئوری 7:57
غزل مولانا

انسان شناسی از دیدگاه ابن عربی/سه بخش مختلف وجود انسان

1:35:56

جلسه بیستم: مبحث تئوری 53:28
جلسه بیستم: مراقبه 34:12
جلسه بیستم: مبحث تئوری 8:16

برزخ شناسی از دیدگاه ابن عربی

1:37:41

جلسه بیست و یکم: مبحث تئوری 54:24
جلسه بیست و یکم: مراقبه 36:16
جلسه بیست و یکم: مبحث تئوری 7:01

نسبت و روابط هفت عالم

1:28:56

جلسه بیست و دوم: مبحث تئوری 1:03:56
جلسه بیست و دوم: مراقبه 21:00
جلسه بیست و دوم: مبحث تئوری 4:00

عالم امر و عالم خلق از نگاه علامه طباطبایی

1:29:02

جلسه بیست و سوم: مبحث تئوری 48:12
جلسه بیست و سوم: مراقبه 28:28
جلسه بیست و سوم: مبحث تئوری 12:22

عوالم ماده،مثال(خیال) و عقل از نگاه علامه طباطبایی

1:29:48

جلسه بیست و چهارم: مبحث تئوری 50:51
جلسه بیست و چهارم: مبحث مراقبه 29:02
جلسه بیست و چهارم: مبحث تئوری 9:55

عالم ذر

1:31:31

جلسه بیست و پنجم: مبحث تئوری 1:04:11
جلسه بیست و پنجم: مراقبه 23:50
جلسه بیست و پنجم: مبحث تئوری 3:30

عالم ذر

1:33:10

جلسه بیست و ششم: مبحث تئوری 42:00
جلسه بیست و ششم: مراقبه 43:20
جلسه بیست و ششم: مبحث تئوری 7:50

چرخه تولد و مرگ در هفت عالم

1:35:47

جلسه بیست و هفتم: مبحث تئوری 55:41
جلسه بیست و هفتم: مراقبه 30:11
جلسه بیست و هفتم: مبحث تئوری 9:55

دیدگاه مولانا درباره عوالم/داستان کشتی

1:27:13

جلسه بیست و هشتم: مبحث تئوری 46:25
جلسه بیست و هشتم: مراقبه 31:21
جلسه بیست و هشتم: مبحث تئوری 9:27

انگل های ماورایی

1:21:07

جلسه بیست و نهم: مبحث تئوری 51:39
جلسه بیست و نهم: مراقبه 23:25
جلسه بیست و نهم: مبحث تئوری 6:03

انگل های ماورایی/تمرینات عملی

1:22:10

جلسه سی ام: مبحث تئوری 42:10
جلسه سی ام: مراقبه 28:15
جلسه سی ام: مبحث تئوری 11:45

نگاه به جهان هستی از دید کرم خاکی

1:22:33

جلسه سی و یکم: مبحث تئوری 48:39
جلسه سی و یکم: مراقبه 27:30
جلسه سی و یکم: مبحث تئوری 6:24

دیدگاه عزیزالدین نسفی درباره جهان هستی(جبروت،ملکوت و ملک)

1:36:07

جلسه سی و دوم: مبحث تئوری 53:58
جلسه سی و دوم: مراقبه 31:30
جلسه سی و دوم: مبحث تئوری 10:39

دیدگاه عزیزالدین نسفی درباره جهان هستی

1:31:30

جلسه سی و سوم: مبحث تئوری 54:41
جلسه سی و سوم: مراقبه 24:44
جلسه سی و سوم: مبحث تئوری 12:05

دیدگاه عزیزالدین نسفی درباره جهان هستی

1:26:41

جلسه سی و چهارم: مبحث تئوری 52:25
جلسه سی و چهارم: مراقبه 27:40
جلسه سی و چهارم: مبحث تئوری 6:36

تمرینات عملی بیشتر

1:33:10

جلسه سی و پنجم: مبحث تئوری 36:03
جلسه سی و پنجم: مراقبه 21:22
جلسه سی و پنجم: مراقبه 24:42
جلسه سی و پنجم: مبحث تئوری 11:03

مجرد شناسی

1:31:46

جلسه سی و ششم: مبحث تئوری 53:06
جلسه سی و ششم: مراقبه 28:44
جلسه سی و ششم: مبحث تئوری 9:56

مجرد شناسی

1:25:04

جلسه سی و هفتم: مبحث تئوری 48:10
جلسه سی و هفتم: مراقبه 31:03
جلسه سی و هفتم: مبحث تئوری 5:51

وحدت وجود از دیدگاه مولانا

1:32:18

جلسه سی و هشتم: مبحث تئوری 1:01:36
جلسه سی و هشتم: مراقبه 30:42
غزل مولانا

رستاخیز و قیامت

1:32:47

جلسه سی و نهم: مبحث تئوری 1:04:47
جلسه سی و نهم: مراقبه 28:00

سیر تکامل انسان و قیامت از دید مولانا

1:23:29

جلسه چهلم: مبحث تئوری 50:44
جلسه چهلم: مراقبه 27:20
جلسه چهلم: مبحث تئوری 5:28
غزل مولانا

توضیحات

ورای کالبد فیزیکی و عالم فیزیکی، عوالم دیگر، کالبدهای دیگر و موجودات دیگر وجود دارد. در دوره هفت کالبد و هفت عالم بطور مفصل با عوالم و کالبدهای برتر و دیدگاه بزرگان درباره این مقولات آشنا خواهید شد. دوره هفت کالبد و هفت عالم شامل چهل جلسه (مبحث تئوری+مراقبه) می باشد.

 

یادآوری های مهم

این دروس و مراقبه ها را به هیچ عنوان در حین رانندگی گوش ندهید چون به شدت خواب آور است

درصورتیکه در حین مراقبه به خواب خوش فرو روید (که احتمال آن زیاد است)، هیچ اشکالی ندارد

بعد از پایان مراقبه به هیچ عنوان یکدفعه بلند نشوید چون احتمال سرگیجه و زمین خوردن وجود دارد

به دلیل حجم زیاد کارها، از پاسخگویی به سوالات شخصی و ارائه مشاوره فردی بصورت رایگان جدا معذور می باشم

❌هیچ یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در تولید و توزیع این آموزه ها و دروس نقش دارند، هیچ گونه مسئولیتی را در قبال استفاده کنندگان در هیچ یک از کشورها نمی پذیرند، لذا فقط در صورتی که مسئولیت نتایج و تاثیرات حاصل از این آموزه ها و مراقبه ها را بطور کامل شخصاً بر عهده می گیرید از آنها استفاده نمایید.❌

استفاده از این آموزه ها، مدیتیشن ها و مراقبه ها، به مفهوم ناديده انگاشتن مراقبت های پزشکی و روانشناسی نبوده و تمرینات این دوره، به هیچ عنوان جایگزین درمان های پزشکی و روانشناسی نمی باشد، لذا اگر شما تحت درمان خاصی قرار داريد، تحت هيچ شرايطی نمی توانيد بدون مشاوره قبلی پزشک یا روانشناس تان، درمان را قطع نماييد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

قوانین ثبت دیدگاه
  • دیدگها های نامرتبط با دوره تایید نخواهد شد.
  • از نوشتن نظرات تکراری خودداری فرمایید.
  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهد شد.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره هفت عالم، هفت کالبد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

سبد خرید
Subtotal 0 تومان